messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลองค์การบิหารส่วนตำบลพังขว้าง ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง บ้านพังขว้างเหนือ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ที่ตั้ง ตำบลพังขว้างเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสกลนคร ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสกลนคร 9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ -ทิศเหนือ จรดตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร -ทิศใต้ จรดตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร -ทิศตะวันออก จรดตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร -ทิศตะวันตก จรดตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ ตำบลพังขว้างมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 49,375 ไร่ หรือประมาณ 79 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของตำบลพังขว้าง เป็นพื้นที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขามีลำห้วย 11 สาย และมีอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการเกษตร มีสภาพอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้

check_circle สัญลักษณ์หน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง


info_outline วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา สืบสานประเพณี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธ์กิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง 1. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2. นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 3. ร่วมรณรงค์ อนุรักษ์ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 4. ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 5. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความกินดีอยู่ดีแบบพอเพียง 6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 3. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. ให้ประชาชน เยาวชนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6. เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 7. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม

image สถานที่ท่องเที่ยว/น่าสนใจ
หนองหาร[30 ตุลาคม 2564]
วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง[30 ตุลาคม 2564]
วัดป่าสุทธาวาส[30 ตุลาคม 2564]
วัดคำประมง[30 ตุลาคม 2564]
 

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง