messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-1416629
นายสุระศักดิ์ งอยจันทร์ศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-7575480
นางสาวศิริพร ไวแสน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-2291835
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาคม แสนหูม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเปรมปรีดา กงนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววิจิตรตา พันธุออน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายฤทธิชัย เวชสถล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางธัญสินี วงศรีลา
ผูู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง