messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
พันจ่าอากาศเอกสุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอลิศรา ผงจำปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุวรัตน์ แม้นพยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายเรืองศักดิ์ วงศรีลา
นิติกร

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปารมี ชาวันดี
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวศรัณยา วงศ์อุดม
นักจัดการงานทั่วไป
นายมานะชัย ทองโคตร
นักจัดการงานทั่วไป (ป้องกัน)
นางสาวณัฐสุดา หลวงพิทักทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ (ป้องกัน)
นางสาวนิรชา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ อุ่นจางวาง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายจักรวุฒิ อินธิแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวกาต์สินี คูหา
ผู้ช่วยธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง