องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางสุภาคม แสนหูม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบังอร ผาริโน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาววิไลพร อินทรสิทธื์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางนาถนัดดา สังวาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกฤษณพงษ์ ต้นสวรรค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฐิติพร แก้วอินทร์ศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางอภิชญา จิตใจดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวพร ปิตะแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปฏิญญา แฮนหลุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวนันทนา กางทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง