messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
check_circle ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลองค์การบิหารส่วนตำบลพังขว้าง
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง บ้านพังขว้างเหนือ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ที่ตั้ง ตำบลพังขว้างเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสกลนคร ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสกลนคร 9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จรดตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรดตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรดตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรดตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ ตำบลพังขว้างมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 49,375 ไร่ หรือประมาณ 79 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของตำบลพังขว้าง เป็นพื้นที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขามีลำห้วย 11 สาย และมีอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการเกษตร มีสภาพอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 คน 1. นางเอื้อมพร หนาดคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังขว้างใต้เบอร์โทรติดต่อ 042-747025 2. นางสมพร อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงขุมข้าวเบอร์โทรติดต่อ 042-743797 สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ - เกษตรกรรม 70 % - รับจ้าง 15 % - ทำไร่ทำสวน 10 % - รับราชการ 5 % หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - ธนาคาร ธกส. 1 แห่ง - โรงแรม /รีสอร์ท 10 แห่ง - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง - โรงสี 57 แห่ง สภาพสังคม การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง สถาบันและองค์การทางศาสนา - วัด/สำนักสงฆ์ 15 แห่ง - มัสยิด /สาน 1 แห่ง - ศาลเจ้าปู่ 3 แห่ง - โบสถ์ 1 แห่ง การสาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐขนาด เตียง - แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง - อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 % ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ / ป้อมยาม 1 แห่ง - สถานีดับเพลิง 1 แห่ง - ศูนย์กู้ชีพ 1 แห่ง การบริการพื้นฐาน การโทรคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก ) มีการติดต่อกับอำเภอและจังหวัด 2 เส้นทางเป็นถนนลาดยางทั้งหมด การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านกับตำบล มีถนนติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีทั้งถนนลาดยางและลูกรัง การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคม อื่น ๆ 1 แห่งคือ สถานีวิทยุ FM อ.ส.ม.ท การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ) - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 14 หมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตำบล 5,070 ครัวเรือน

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง